• GO_reportage_Corine Zijerveld Fotografie(c)2021_CZF0879
    Altijd snel
    geholpen!

Landelijke Database Fysiotherapie

GO! Fysiotherapie verzamelt data ter verbetering van de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg, deze data wordt gedeeld met het Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Deze data is voor de beroepsgroep het KNGF belangrijk als basis voor wetenschappelijk onderzoek, belangenbehartiging en de positionering van de fysiotherapie. Uw fysiotherapeut vraagt u toestemming voor deelname.

1. Wat is de Landelijke Database Fysiotherapie? Uw fysiotherapeut heeft u gevraagd om hem of haar toestemming te geven om enkele gegevens over u en uw behandeling op te nemen in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). De LDF is een initiatief van de beroepsgroep van fysiotherapeuten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In de LDF worden behandelgegevens (data) verzameld. Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Zo werken wij aan het verbeteren van de fysiotherapeutische zorg. Uw fysiotherapeut kan via een LDF Dashboard de verzamelde gegevens bekijken en hiervan leren.

2. Hoe werkt de dataverzameling? Fysiotherapeuten werken met elektronische patiëntendossiers. In uw patiëntendossier staat bijvoorbeeld informatie over uw klacht(en), de behandelingen en wat de resultaten van de behandelingen zijn. Alleen uw fysiotherapeut(en) en u als patiënt hebben toegang tot dit dossier. Wanneer u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft voor dataverzameling in de LDF worden een deel van de gegevens uit uw elektronische patiëntendossier via een beveiligde verbinding naar de LDF gestuurd. Dit gebeurt ongeveer eens per maand.

3. Om welke gegevens gaat het? We verzamelen gegevens over uw fysiotherapeutische behandeling en een beperkt aantal gegevens over u als patiënt. De volgende gegevens over u en uw behandeling worden in de LDF opgenomen:

• Geslacht

• Geboortedatum

• Postcode

• PatientID*

• Identificatienummer van de zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent;

• Behandelgegevens (o.a. de klacht waarvoor u onder behandeling bent, het soort behandeling, de tijdsduur van de behandeling en de resultaten). Voor een compleet overzicht van de behandelgegevens die worden verzameld kunt u kijken op: https://www.kngf.nl/article/vak-en-kwaliteit/kwaliteit/ldf/wat-lever-je-aan Uw naam en contactgegevens ontvangen we niet. Uw gegevens worden versleuteld zodat niet meer te zien is wie u bent. Zo beschermen we uw privacy.

4. Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens? Op basis van de gegevens die uw fysiotherapeut aan de LDF levert, ontvangt hij of zij een terugkoppeling via het LDF dashboard, waarin vergelijking met de resultaten van andere fysiotherapeuten mogelijk is. Uw fysiotherapeut wordt daarmee gestimuleerd om, waar nodig, zijn of haar handelen aan te passen om de kwaliteit van zijn of haar zorg te verbeteren. De verzamelde gegevens worden ook gebruikt om wetenschappelijk onderzoek te doen naar fysiotherapeutische zorg, bijvoorbeeld om behandelmethoden te verbeteren. Ook worden gegevens uit de LDF gebruikt in beleidsrapporten en wetenschappelijke publicaties. De gegevens in deze publicaties en in het LDF dashboard zijn nooit naar u als patiënt terug te herleiden. Na een bewaartermijn van 15 jaar worden uw gegevens vernietigd.

5. Welke partijen zijn betrokken? De data in de LDF worden verwerkt en beheerd door Mediquest B.V. De versleuteling van persoonsgegevens wordt uitgevoerd via ZorgTTP. Om de verzamelde gegevens in te zetten voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek werkt het KNGF ook met andere partijen samen, zoals onderzoeksinstituten. We werken alleen met partijen die voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor gegevensbeveiliging, en waarmee we een overeenkomst hebben. Zo zorgen we dat de gegevens altijd goed beveiligd zijn en niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Een actueel overzicht van betrokken partijen is beschikbaar via https://www.kngf.nl/article/vak-enkwaliteit/kwaliteit/ldf/juridische-informatie.

6. Hoe worden uw gegevens beveiligd? Het KNGF vindt de bescherming van uw privacy zeer belangrijk. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen zijn technische en organisatorische maatregelen genomen die zijn vastgelegd in het “LDF Dataprotocol”. Alle partijen die met data uit de LDF werken houden zich hieraan. Het LDF Dataprotocol is beschikbaar via: https://www.kngf.nl/article/vak-en-kwaliteit/kwaliteit/ldf/juridische-informatie. Het KNGF verwerkt de betreffende gegevens geheel in overeenstemming met de hiervoor geldende weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/ 679).

7. Wat als u toestemming geeft en later van gedachten verandert? Uw fysiotherapeut registreert uw toestemming voor het verstrekken van uw gegevens aan de LDF in uw patiëntendossier. Via uw fysiotherapeut kunt u uw toestemming op enig moment intrekken. Hij of zij zal ervoor zorgen dat uw gegevens vanaf dat moment niet meer worden geleverd aan de LDF. Meer informatie: https://www.kngf.nl/article/vak-en-kwaliteit/kwaliteit/ldf/juridische-informatie. Verder heeft u recht op:

(i) het inzien van uw gegevens

(ii) een verzoek tot verwijdering of correctie van uw persoonsgegevens/ het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

(iii) bewijs dat uw persoonsgegevens zijn verwijderd of gecorrigeerd n.a.v. een verzoek

(iv) een verzoek tot rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens; (v) een verzoek tot het overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij; (vi) een verzoek tot het laten verwerken van minder persoonsgegevens

(vii) een verzoek tot een menselijke interventie van geautomatiseerde besluitvorming en profilering

(viii) Het recht op duidelijke informatie over wat de LDF met uw persoonsgegevens doet.

8. Meer informatie Meer informatie is te vinden op www.kngf.nl/ldf. Met vragen kunt u terecht bij uw fysiotherapeut of de afdeling Ledenvoorlichting (033-4672929 en ledenvoorlichting@kngf.nl) van het KNGF.

 

*Gegevens die kunnen leiden tot identificatie van de patiënt (patiëntID, de combinatie van de geboortedatum, geslacht en postcode) worden via een Trusted Third Party, ZorgTTP, versleuteld naar een onomkeerbaar pseudoniem. Daarna wordt de postcode verwijderd en de geboortedatum ingekort tot alleen geboortejaar.